Nota prawna

Informacja

O zasadach sprzedaży nowych i odbioru zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych.

Troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące przepisy, informujemy i zobowiązujemy się do: 1. Przyjmowania, nieodpłatnie, zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych zwanych dalej akumulatorami. 2. Pobierania od kupującego opłaty depozytowej w kwocie: - 30 zł - za sztukę w przypadku baterii samochodowych ołowiowo - kwasowych i akumulatorów samochodowych ołowiowo - kwasowych, - 35 zł – za sztukę w przypadku baterii przemysłowej ołowiowo - kwasowej i akumulatora przemysłowego ołowiowo – kwasowego; oraz potwierdzenia pobrania tej opłaty, jeżeli przy zakupie akumulatorów kupujący nie przekazał zużytych akumulatorów, w ilości co najmniej takiej, jak ilość kupowanych przez niego nowych akumulatorów. 3. Zwrotu pobranej opłaty depozytowej oraz potwierdzenia tego zwrotu, w terminie 30 dni od dnia jej pobrania w przypadku, gdy kupujący przekaże zużyty akumulator.

Ponadto informujemy, że: Jeżeli zwrot opłaty depozytowej przez sprzedawcę detalicznego, który pobrał opłatę depozytową, jest niemożliwy z powodu likwidacji, upadłości lub przerwy w wykonywanej działalności, do zwrotu pobranej opłaty depozytowej oraz nieodpłatnego przyjęcia zużytego akumulatora zobowiązany jest wprowadzający akumulatory w terminie 45 dni od daty ich sprzedaży. Wprowadzający realizuje ten obowiązek poprzez, zorganizowane przez siebie, punkty zbierania zużytych akumulatorów . Potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty depozytowej, o której mowa w pkt. 2, następuje na dokumencie potwierdzającym pobranie opłaty depozytowej oraz potwierdzający zwrot opłaty depozytowej. Dokument potwierdzający pobranie opłaty depozytowej oraz potwierdzający zwrot opłaty depozytowej będzie przechowywany przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego one dotyczą. Informacja o punktach zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów zorganizowanych przez wprowadzającego, dotycząca konkretnej marki, zawarta jest w karcie gwarancyjnej baterii lub akumulatora (infolinia, nr telefonów, adres).

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U.79 poz. 666 art. 54.p.1-5,art. 55 p.1.).

Facebook