Formularz odstąpienia od umowy

ERBAT Trade Radosław Jaszczak

ul. Harcerska 22, 97-400 Bełchatów

NIP 769 208 45 18, REGON 101083657
e-mail: biuro@erbat.pl telefon: 570 290 998

Zwracany Towar prosimy odesłać wraz z oryginałem formularza na adres ERBAT Trade Radosław Jaszczak, ul. Harcerska 22, 97-400 Bełchatów.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

DANE ZGŁASZAJĄCEGO:
Imię i nazwisko:
Adres:
Telefon lub e-mail do kontaktu:
Status zgłaszającego (zaznacz „x”)Konsument

Klient-Konsument
NIP (opcjonalnie):

Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość w zakresie Towarów/Produktów wskazanych poniżej:

INFORMACJE DODATKOWE:
Numer Zamówienia:
Data zamówienia:
Data otrzymania Towaru/Produktu:
Nazwa zwracanego Towaru/Produktu (opcjonalnie symbol, cena, inne informacje)
Opis niezgodności z umową Towaru/Produktu:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zwrot kosztów Towaru/Produktu w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany poniżej:

DANE RACHUNKU BANKOWEGO:
Nr rachunku bankowego:
Nazwa banku (opcjonalnie)

Konsument może wskazać inną formę zwrotu kosztów.

………………………………..……………………………

(data i podpis Konsumenta lub Klienta-Konsumenta)

Informacje dodatkowe:

  1. Konsument oraz Klient-Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. przez Internet) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru, bez podania przyczyny. 
  2. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zostały wskazane w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  3. Zastosowane w formularzu definicje oznaczają odpowiednio:
  1. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.