Formularz reklamacji

ERBAT Trade Radosław Jaszczak

ul. Harcerska 22, 97-400 Bełchatów

NIP 769 208 45 18, REGON 101083657
e-mail: biuro@erbat.pl telefon: 570 290 998

Reklamowany Towar prosimy odesłać wraz z oryginałem formularza na adres siedziby Sprzedawcy ERBAT TRADE Radosław Jaszczak, ul. Harcerska 22, 97-400 Bełchatów.

FORMULARZ REKLAMACJI

DANE ZGŁASZAJĄCEGO:
Imię i nazwisko:
Adres:
Telefon lub e-mail do kontaktu:
Status Zgłaszającego (zaznacz „x”)Konsument
Klient-Konsument
NIP (wypełnia Klient lub Klient-Konsument):
INFORMACJE O TOWARZE/PRODUKCIE:
Nazwa reklamowanego Towaru/Produktu (w tym usługi) (opcjonalnie symbol, cena, marka, inne informacje)
Nr zamówienia/dowód zakupu*
Opis stwierdzonej wady:
Data stwierdzenia wady:
Żądanie związane z wadą/uszkodzeniem (prosimy o zaznaczenie wybranej opcji):Wymiana na nowy Towar
Naprawa, o ile jest to technicznie możliwe
Obniżenie ceny Towaru
Odstąpienie od umowy, o ile wada jest istotna
  • W przypadku zagubienia lub zniszczenia dowodu zakupu prosimy o przesłanie numeru zamówienia lub potwierdzenie płatności za Towar.

…………………………………

(data i podpis Zgłaszającego)

Informacje dodatkowe:

  1. Zastosowane w formularzu definicje oznaczają odpowiednio:
  1. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.